Sisene

Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted

Kehtivad alates 20. juuni 2018.a

Sissejuhatus

Juno Tervis OÜ ja (edaspidi „Juno“ või „meie“) hindab oma klientide privaatsust kõrgelt. Juno eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel me oma klientide andmeid töötleme. Käesolevad isikuandmete töötlemise põhimõtted (edaspidi: Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted) kirjeldavad Juno andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

1. Teie terviseandmed

1.1 Juno Tervis töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas Eesti ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse reeglitega.

1.2 Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on asjakohased Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid (edaspidi Kehtiv seadusandlus), mis reguleerivad isikuandmete töötlemisest. Nimetatud õigusaktideks on eeskätt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/679, 27. aprillist 2016.a. füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise koha ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi GDPR), isikuandmete kaitse seadus ning muud asjassepuutuvad õigusaktid, mille alusel on isikuandmete töötlemine Juno poolt lubatav või vältimatu.

1.3 Juno hoiab saladuses teenuse osutamisel teatavaks saanud andmed Teie isiku, terviseseisundi ja eraelu kohta. Vastavalt seadusele tohib Juno saladuse hoidmise kohustusest mõistlikus ulatuses kõrvale kalduda juhul, kui andmete avaldamata jätmisel võib Patsient (Teie) oluliselt kahjustada ennast või teisi inimesi.

1.4 Teil on õigus otsustada, kellele tohib Juno Teie terviseseisundi kohta teavet anda ning kellele mitte.

1.5 Juno töötleb Teie isikuandmeid üksnes kindlaksmääratud eesmärkidel kehtiva õiguse alusel.

2. Isikuandmete töötlemine

2.1 Tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt on Junol kui tervishoiuteenuse osutajal õigus töödelda Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid. Tervishoiuteenuse osutamiseks võib olla vajalik, et Juno tervishoiutöötaja tutvuks Teie isikuandmetega Tervise Infosüsteemis või mistahes vormis andmekandjal enne töötervishoiuvastuvõtu algust.

2.1.1 Kui pöördute Juno poole tervishoiuteenuse saamiseks oma tööandja või muu isiku suunamisel seoses töötervishoiuga või seoses vajaliku tervisetõendi taotlemisega, töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks Teie tööandjaga või muu isikuga sõlmitud lepingu alusel, tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teie tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke terviseandmeid. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Juno ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel, näiteks võime edastada Teie tööandjale tervisekontrolli otsuse töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel, aga mitte Teie täiendavaid terviseandmeid ega tehtud uuringute või analüüside tulemusi.

2.1.2 Terviseriskiküsimustik on osa töötervishoiuteenusest, mida Juno osutab Teile sotsiaalministri määruse “Töötaja tervisekontrolli kord” alusel. Terviseriskiküsimustiku puhul töötleme Teie isikuandmeid eesmärgiga osutada Teile tervishoiuteenust Teie tööelu, see on ameti ja töökeskkonna, kontekstis. Lisaks punktis 2.1.1. kirjeldatud Teie tuvastamist võimaldavatele andmetele ja kontaktandmetele töötleme selliseid andmeid nagu Teie amet ja töökoht ja Teie enda esitatud terviseandmeid, mis tulenevad küsimustiku vastustest. Teie tööandjale võime edastada üksnes Teiega sama ametit pidavate või samas osakonnas töötavate töötajate isikustamata koondandmeid, aga mitte Teie isiklikke terviseandmeid sisaldavat infot Terviseriskiküsimustikust.

2.1.3 Kui pöördute Juno poole tervishoiuteenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teile konkreetse tervishoiuteenuse osutamiseks. Sellisel juhul töötleme Teie isikuandmeid tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja Teiega sõlmitud lepingu alusel Teie tellitud tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil. Tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas terviseandmeid. Terviseandmete koosseis, mida me konkreetsel juhul Töötleme, sõltub osutatavast tervishoiuteenusest. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime töödelda ka Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud tervishoiuteenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Juno ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses, mis on lubatud kehtiva õiguse alusel.

2.1.4 Kui pöördute Juno poole muu teenuse kui tervishoiuteenuse saamiseks, näiteks toitumisnõustamise, füsioteraapia või muu teenuse saamiseks, töötleme Teie isikuandmeid Teie tellitud teenuse osutamise eesmärgil. Teile teenuse osutamise eesmärgil töötleme Teid tuvastamist võimaldavaid andmeid nagu Teie nimi ja isikukood ning Teile teenuse osutamiseks vajalikke andmeid, sealhulgas Teie terviseandmeid, kui terviseandmete töötlemine on vajalik teenuse osutamiseks. Samuti võime töödelda Teie kontaktandmeid ja pangakonto andmeid Teile osutatud teenuse arveldamise eesmärgil ja Teile enne ja pärast visiiti korraldusliku informatsiooni edastamiseks, näiteks võime edastada Teile meeldetuletuse visiidi toimumise kohta. Juno ei edasta Teie isikuandmeid ja Teie terviseandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud ulatuses nagu lubatud kehtiva õiguse alusel.

2.1.5 Kui olete andnud meile eraldi nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on Teie Isikuandmete Töötlemise õiguslikuks aluseks Teie antud nõusolek. Sellisel juhul töötleme Teie isikuandmeid nõusolekus kindlaksmääratud eesmärkidel ja nõusolekul toodud ulatuses. Pange tähele, et kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, on teil õigus meile antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

2.1.6 Võime töödelda Teie kontaktandmeid uudiskirjade ja muu Teile huvi pakkuda võiva sisu saatmiseks. Kehtiva õiguse alusel on teil õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete sellisele töötlemisele ning teil on alati õigus loobuda järgmiste uudiskirjade saamisest, järgides iga uudiskirja juures olevaid juhiseid (opt-out viide).

3.Isikuandmete edastamine

3.1. Juno ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud selleks kehtiva õiguse alusel seaduslikku õigust omades.

3.1.1 Junol on kehtiva õiguse alusel õigus kasutada Isikuandmete töötlemisel Volitatud Töötlejaid. Juno Volitatud Töötlejad, kes võivad piiratud juhtudel Patsientide Isikuandmeid Töödelda on näiteks Juno IT-teenuse osutajad (näiteks serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad). Juno kasutab Volitatud Töötlejana üksnes selliseid koostööpartnerid, kes on võtnud kohustuse Töödelda Isikuandmeid kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtetega ja kehtivaõigusega.

3.1.2. Teile tervishoiuteenuse osutamisel edastab Juno Teie terviseandmed ja muid teenuse osutamise käigus kogutud andmeid (sh füsioterapeuti) kehtiva õiguse alusel e-tervise patsiendiportaali infosüsteemi, mis asub veebilehel https://id.digilugu.ee/ ja mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 T allinn). Patsiendiportaaliga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e-posti aadressil abi@tehik.ee.

3.1.3. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Juno vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel retseptikeskuse
kaudu, mille vastutav töötleja on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (registrikood 70009770, aadress Uus-Tatari tn 25, 10134 Tallinn), kui see on vajalik T eile tervishoiuteenuse osutamiseks. Retseptikeskusega seotud küsimuste korral võite ühendust võtta T ervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 794 3943 või e- posti aadressil abi@tehik.ee.

3.1.4. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võib Juno vastavalt vajadusele edastada ja/või võtta vastu Teie terviseandmed kehtiva õiguse alusel pildipanga kaudu, mille vastutav töötleja on Sihtasutus Eesti Tervishoiu Pildipank (registrikood 90007945, aadress Puusepa 8, 51014 T artu Eesti), kui see on vajalik T eile tervishoiuteenuse osutamiseks. Pildipangaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse kasutajatoega telefonil +372 5331 8888 või e-posti aadressil abi@pildipank.ee.

3.1.5. Teile tervishoiuteenuse osutamisel seoses mootorsõiduki juhi tervisetõendi väljastamisega, võime Teie terviseandmeid (tervisetõendi) edastada Maanteeameti digitaalsesse keskkonda, mille vastutav töötleja on Maanteeamet (registrikood 70001490, aadress Teelise 4, 10916 Tallinn). Maanteeameti poolt andmete töötlemisega seotud küsimustega palume pöörduda Maanteeameti poole telefonil +372 620 1200 või e-posti aadressil info@mnt.ee.

3.1.6. Teile tervishoiuteenuse osutamisel võime edastada Teie raviandmeid Eesti Haigekassale (Eesti Haigekassa, registrikood 74000091, aadress Lastekodu tn 48, 10144 Tallinn) kui Teie raviarve tasub osaliselt või tervikuna Eesti Haigekassa tervishoiuasutustele ravikindlustusvahenditest. Haigekassaga seotud küsimuste korral võite ühendust võtta Eesti Haigekassaga telefonil +372 669 6630 või e-posti aadressil info@haigekassa.ee.

4. Isikuandmete säilitamine

4.1. Juno ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.

4.2. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel ja sotsiaalministri määruse „T ervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimused ja kord“ alusel säilitab Juno järgmiseid dokumente, mis sisaldavad Isikuandmeid:

4.3. Patsiendi tervisekaarte säilitame 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist.

4.4. Uuringute tellimisel säilitame uuringute vastused koos patsiendi tervisekaardiga ja sellekohased koeproovid vähemalt 30 aastat.

4.5. Sotsiaalministri määrus „Töötajate tervisekontrolli kord“ § 7 lg 1 alusel säilitab Juno
tervisekontrolli kaarte ja terviseuuringute tulemusi 75 aastat töötaja sünnist arvates.

4.6. Raamatupidamisseaduse alusel säilitame raamatupidamislikke dokumente 7 aastat.

4.7. Teiega lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 3 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist.

5. Andmesubjekti õigused

5.1 Teil on Teie isikuandmete töötlemisel kõik andmesubjektile kehtivast õigusest tulenevad õigused.

5.2 Teil on Isikuandmete järgmised õigused:

5.2.1 juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas Junol on Teie kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Juno Kliendi kohta töötleb;

5.2.2 õigus Isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda Junolt oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

5.2.3 õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada Junole vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes, näiteks siis kui Isikuandmete kasutamine põhineb Juno õigustatud huvil;

5.2.4 õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Teie nõusolekul ja kui olete on nõusoleku tagasi võtnud;

5.2.5 õigus piirata Töötlemist: Teil on õigus nõuda, et Juno piiraks Teie Isikuandmete Töötlemise kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Juno ei vaja Teie Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui olete esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

5.2.6 õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus Junole antud nõusolek tagasi võtta;

5.2.7 õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Junolt Isikuandmeid, mida Klient on ise Junole esitanud ning mida Töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Juno edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale

5.2.8 õigus esitada kaebus: Kui leiate, et Teie Isikuandmete Töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

5.3 Teie käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Juno juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi.

5.4 Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust.

5.5 Isikuandmete töötleisega seotud küsimuste korral või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke ühendust Junoga või Juno andmekaitsespetsialistiga telefoni, e-posti või posti teel.

Juno kontaktandmed on:
Ärinimi: OÜ Juno Tervis
Aadress: Veerenni 53a, Tallinn 11313;
Telefon: +372 6002208;
E-post: info@junotervis.ee

Küsimused teenuse kohta

Lisateavet teenuse ja hinnakujunduse kohta saate Juno meeskonnalt.

Phone600 2208Tekkis viga. Proovi hiljem uuesti.

Täname!
Sinu päring ootab
kinnitust.


Täname, et tundsid Juno terviselahenduste vastu huvi.

Võtame Sinuga peagi ühendust.


Juno meeskond